Yêu chơi đỡ buồn!

Nếu không thể sống tốt với nhau tiếp, thì chí ít, đừng khơi lên mãi những thứ tồi tệ trong quá khứ! Hãy nghĩ ta đã từng yêu, nhưng nếu không có kết quả, thì cũng hãy coi như một lần yêu chơi đỡ buồn!

Vì khi ấy, chúng ta đã vui sướng hạnh phúc biết bao nhiêu!